[1]
Prokopenko O.S, Gunas I. V, Beliaiev E. V, Kotsyura O. O, and Kovalchuk V. V, “M”., Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, vol. 16, no. 1, pp. 951–959, Nov. 2021.